"

0.125X0.25X32

"的相关文章

小学四年级数学简便计算题(共13份试题1份运算定律)

x(4+8) 125x(35+8) (13+24)x8 第二种 84x101 504x25 78x102 25x....32 (a × b)×c = a ×(b × c) 25 × 6.8 × 0.04 0.25 ×......
http://m.zzc1.com/kaff983e80c5da50e2534d7f69.html

小学四年级下数学简便计算专题训练

125 49700÷700 简便计算练习题 3 2356-(1356-721) 31×870+13×310 125x...(b × c) 25 × 6.8 × 0.04 0.25 × 32 × 0.125 6.4 × 1.25 ......
http://m.zzc1.com/ka5392fe5cbcd126fff7050b9e.html

青云街道期中期末质量检测模拟题

在小数点的后面添上 0 或去掉 0,小数的大小不变。 8、 所有的等边三角形都...(25.58+6.32) 6900÷125÷8 39.45-2.16-3.84 1.25x32x0.25 五.解决......
http://m.zzc1.com/kaf682e717ce84b9d528ea81c758f5f61fb73628a7.html

速算法

例如 0.1=1/10 0.25=25/100=1/4 0.75=75/100=3/4 由上述一些数中可以...64X56= 48X32= 85X85= 36X11= 8426X11= 2240X0.125= 3/4+3/7= (......
http://m.zzc1.com/ka07295f8cc1c708a1284a44af.html

简便计算2

(1356-721) 四: 99x64 99X13+13 125X32X8 99x16 25+199X25 1200-624-...×0.04 0.58×10.1 50.2×99 14.9-(5.2+4.9) 0.25×32×0.125 2......
http://m.zzc1.com/kac7c86de5195f312b3069a50d.html

北师大版小学四年级数学简便计算练习题

x(4+8) 125x(35+8) (13+24)x8 第二种 84x101 504x25 78x102 25x....32 (a × b)×c = a ×(b × c) 25 × 6.8 × 0.04 0.25 ×......
http://m.zzc1.com/ka267d6142ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe3e.html

奥数简便运算

400×2999900) ÷100000 6006×60076007-60066006×6007 例4 比较下面两个积的大小 A=987654321×123456789 B=987654322×123456788 练习: 0.5X0.25X32X0.125 2......
http://m.zzc1.com/ka3457512a0066f5335a812191.html

管理运筹学4线性规划在工商管理中的应用1_图文

-0.25x11+0.75x12 -0.25x13 ≤ 0 (原材料2不超过...x12+ x13+ x22 + x23 + x32 ≤ 100 x33 ≤...次年末能收回本125%, 但规定每年最大投资额不能......
http://m.zzc1.com/ka2197fcbef80f76c66137ee06eff9aef8941e48de.html

简便计算练习题

25x(4+8) 125x(35+8) (13+24)x8 84x101 99x64 504x25 99x16 78x...(b × c) 25 × 6.8 × 0.04 0.25 × 32 × 0.125 6.4 × 1.25 ......
http://m.zzc1.com/ka724dd05cc381e53a580216fc700abb68a982ad0f.html

整数乘法运算定律推广到小数乘法

例:0.25×4.78×4 尝试练习 1.25×0.7×0.8 ...(1) 0.32 = 4 × ( 0.08 ) (2) 1.02 =...(1)0.125 ×2.5×3.2 (3)17.5x38-7.5x38 (......
http://m.zzc1.com/ka2327fcc8d5d8d15abe23482fb4daa58da0111c3c.html