"

int a=b=c=5

"的相关文章

下列程序的执行结果是()。 main() inta=5,b=2;floatx=4...

下列程序的执行结果是()。 main() inta=5,b=2;floatx=4...
http://m.zzc1.com/kaebfb491fc381e53a580216fc700abb68a982adfc.html

离散数学实验报告2[2]

2. 程序代码: #include int main(intargc, char *argv[]) inta,b,c,d; for (a=1;a<5;a++) for (b=1;b<5;b++) for (c=1;c<......
http://m.zzc1.com/kac6836bc1ccbff121dc36830e.html

有以下程序 #include #define SUB( A_答案_百度高考

有以下程序 #include #define SUB( A.(a)-(a) main() inta=2,b=3,c=5,d; d=SUB(a+B.*c; &nbs_答案解析_2016年_一模/二模/三模/......
http://m.zzc1.com/ka7534101e0a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79cd3.html

信息数字化问题c语言dev编辑环境

/* 题目:A,B,C,D,E5 人为某次竞赛的前五名,他们在名次公布前猜名次。 ...{ inta,b,c,d,e; for(a=1;a<=5;a++) { for(b=1;b<=5;b++)......
http://m.zzc1.com/ka4fba8c0b2379168884868762caaedd3383c4b527.html

c语言课后习题代码

代码如下: #include main() { inta,b,c,min,max; printf("...已有变量定义和函数调用语句”int a=1,b=5;c=fun(a,b)”,fun()函数的作......
http://m.zzc1.com/ka8892751a71fe910ef02df896.html

《C语言考试系统》样题

(A)inta=b=c=5;(B)inta,b,c=5;(C)a=5,b=5,c...
http://m.zzc1.com/ka505d251414791711cc791754.html

c语言第五次作业

(intx,int y); inta,b,c,d; printf("please input two integer:"); ...分书问题有编号分别为1,2,3,4,5的五本书,准备分给A,B,C,D,E五个人,......
http://m.zzc1.com/ka094a66f50c22590102029d84.html

如下程序的输出结果是main()inta=2, b=-1, c=2;if(a

设有定义下列: inta=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2; 则表达式(m=a>B) ...

设有定义下列: inta=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2; 则表达式(m=a>B) &&(n=c>D) 运算后,n的值是( )。 A.4B.3C.2......
http://m.zzc1.com/kaff4d4f6aa55177232f60ddccda38376baf1fe03b.html

C语言上机题库

输入格式: 357 输出格式: 5 #include int main(void) { inta,b,c,aver; scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); aver=(a+b+c)/3; printf("......
http://m.zzc1.com/kabbceee731fd9ad51f01dc281e53a580217fc505f.html

c语言编程大题

inta,b,c,s; scanf("%d%d",&a,&b); c=2*(a+b); s=a*b; printf...(c=5/9(f-32) ) #include int main() { printf("把华氏温度......
http://m.zzc1.com/ka14277ee1eefdc8d376ee32d3.html