"

op07aj

"的相关文章

超磁致伸缩微位移驱动器设计_张翔_孙树文_樊文刚_叶佩...

R33 10K VDD+15 R1 10K GND Vin R2 10K 1 R4 10K VDD-15 VDD+15 7 1 2 2 3 U2 8 OP07AJ 6 5 D2 VDD-15 4 D1 R1 7 1 2 3 U1 8 OP07......
http://m.zzc1.com/kaac8df77ac281e53a5902ff46.html

2012至诚学院大学生电子设计竞赛培训第二讲_图文

(有源滤波器) 8、信号检波(峰值检波器) 二、运算放大器的选型分类 型号 OP07 特点国产型号F07,低漂移,低噪声,增益带宽积不到 1MHz ,其中以 MAXIM的OP07AJ的......
http://m.zzc1.com/ka60fa1bed172ded630b1cb641.html

国内外替代型号对照表

OP07AJ CW581T CW581T OP27EP REF02J OP37A...
http://m.zzc1.com/ka912b4b3543323968011c92e7.html

op07aj中文资料

OP07AJ中文资料 - 元器件交易网www.cecb2b.com Not Re...
http://m.zzc1.com/kaccb00611227916888486d777.html

热电偶测温系统

放大倍数为: Av=-1*(1+20000/200)=-201 VCC 15V 7 3 6 2 1 8 U1 R4 10kΩ R7 10kΩ VCC 15V 7 3 6 2 4 1 8 OP07AJ 4 VEE -15V R3 200......
http://m.zzc1.com/ka945ca2fef524ccbff1218498.html

实验有源滤波电路实验_图文

in out X BP 1 7 R2 3 1.00kOhm_1% R1 Ui 1.00kOhm_1% 2 4 1V 0.71V_rms 1000Hz 0Deg C1 1 8 U1 6 V1 12V 741 OP07AJ V2 12V 0.3......
http://m.zzc1.com/kae71653bab04e852458fb770bf78a6529657d3563.html

电阻应变式称重传感器

4 参数计算 4.1 电路放大倍数运算放大器电路如图 4-1 所示: R 5 2 0 R 6 2 0 +VCC(+6V) 0 U 1 2 7 6 8 OP07AJ ? O U 3 图 4-1 运算放大......
http://m.zzc1.com/ka90fb3f2abcd126fff7050b79.html